– Stow. Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe
ul. Szkolna 3
42-772 Łagiewniki Małe
Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 29.08.2005.

Celem stowarzyszenia jest:
– szerzenie działalności kulturalnej na terenie miejscowości,
– kultywowanie tradycyjnych zwyczajów,
– rozwój infrastruktury wsi,
– dbałość o estetykę miejscowości,
– poprawa warunków ekologicznych wsi.
Swoje cele Stowarzyszenie zamierza osiągnąć poprzez:
– akcję uświadamiającą wśród mieszkańców miejscowości,
– organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych,
– organizowanie różnego rodzaju konkursów dotyczących posesji, ekologii i kultury,
– współpracę z organami administracji samorządowej i z innymi stowarzyszeniami oraz
fundacjami mającymi podobne cele działania.
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia oraz młodsza za zgodą opiekuna prawnego.

Dochodami Stowarzyszenia są składki członkowskie, dotacje, darowizny, spadki, zapisy.

Zarząd:
Teresa Schaffarczyk – przewodnicząca
Maria Wojtala – sekretarz
Regina Badura – skarbnik
Danuta Schoder – członek zarządu
Mariola Sobala- członek zarządu
Małgorzata Michalska – członek zarządu
Lidia Kurczyk – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Danuta Gudra – przewodnicząca
Joanna Faj – członek komisji
Grażyna Walosczyk – członek komisji

Ważniejsze fakty działalności:
2005 r. – zebranie założycielskie, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w Częstochowie
2006 r. – przygotowanie projektu modernizacji pomieszczeń świetlicy OSP oraz projektu budowy tarasu z zadaszeniem /opracowanie: inż. H.Graf/. Projekt przewiduje dobudowę tarasu z zadaszeniem drewnianym, pokrytym papą termozgrzewalną oraz posadzką ceramiczno-drewnianą. Prace wewnętrzne przewidują przebudowę ścianek działowych toalet i łaźni z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, budowę kominka z systemem nawiewnym , ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach, renowację ścian
– udział Stowarzyszenia w Konkursie Przedsięwzięć Odnowy Wsi. Nagrodą w konkursie była dotacja w wys. 5.000- 20.000 zł , którą przeznaczyć można na zmianę działalności istniejącej lub zorganizowanie nowej świetlicy
– projekt Stowarzyszenia jury konkursu nagrodziło dotacją w wysokości 20.000 zł
– budowa tarasu z zadaszeniem, remont posadzek , toalet i kanalizacji, budowa kominka z nawiewem
– udział w szkoleniach i warsztatach Fundacji pn. Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz Górnego Śląska”
– konkurs „Świąteczna dekoracja”
2007 r. – prace przy przebudowie świetlicy /ocieplenie ścian, instalacja elektryczna i in./
2008 r. – oddanie świetlicy do użytku
– nagroda Marszałka Woj.Śląskiego w wys.10.000 zł za I miejsce w wojewódzkim konkursie pn. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
2009 r. – nowy chodnik do świetlicy i parking, kanał odpływowy wody deszczowej
– obchody 330-lecia powstania Łagiewnik Małych
2010 r. – współudział w organizacji festynu rodzinnego
– festyn „Z Łagwą Pod Pachą”
2011 r. – realizacja dwóch projektów:
– Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT – w jego realizacji uczestniczyło 30 osób, ucząc się obsługi komputera i wykorzystania go w pracy
– Wierzbowy Zakątek Łagiewników – utworzenie zielonego skweru w centrum wsi.
Ponadto współudział w realizacji festynu rodzinnego.