– Sołectwo

Sołectwo Łagiewniki Małe
Radnymi Rady Gminy Pawonków z Łagiewnik Małych od 2014 roku są:

1. Regina Badura
2. Małgorzata Michalska

Organy sołectwa stanowią:

1. Zebranie Wiejskie
2. Sołtys

Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.
Do zadań Sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców, w granicach kompetencji określonych ustawą o samorządzie gminnym i przepisami szczególnymi.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
Ostatnie wybory odbyły się 24 kwietnia 2012 r.

Sołtys Łagiewnik Małych – Jadwiga Niestrój (od 2000 r.) tel. 34.3534 619

Rada Sołecka:

– Krystyna Białek
– Helena Grzesiak
– Danuta Gudra
– Marek Ulfig
– Sabina Wańczyk
– Maria Wojtala.